Sorgo

Sorgo jest rośliną, która należy do rodziny wiechlinowatych. Pochodzi z Afryki, gdzie było uprawiane 2 tys. lat p.n.e. i gdzie dotychczas jest jedną z ważniejszych roślin uprawnych. Poza Afryką sorgo szeroko rozpowszechniło się w krajach azjatyckich, w południowej Europie oraz w Ameryce Pn. i Pd. Swoje rozpowszechnienie sorgo zawdzięcza dużej odporności na suszę, wysokim plonom ziarna i zielonki oraz wielostronnemu zastosowaniu. Sorgo charakteryzuje się umiejętnością rozwinięcia potężnego systemu korzeniowego, a w przypadku niedoboru wilgoci wstępuje w stan uśpienia i trwa w nim, dopóki poziom wody nie zacznie wzrastać. Roślina ta chroni się przed nadmierną utratą wody poprzez własne liście, które są pokryte warstwą wosku. Właśnie te cechy i właściwości sorga, czyli niewrażliwość na długie okresy suchości, skłaniają naszych rolników do interesowania się jego uprawą. Dzieje się tak ze względu na warunki pogodowe w Polsce, gdzie ilość opadów rocznych jest dosyć niska. Wtedy to powraca do procesu wegetacji. Rozmiar rośliny waha się w zależności od jej odmiany i mieści się w przedziale 0,5-4 m. W polskich warunkach klimatycznych sorgo może być uprawiane na paszę oraz w celach bioenergetycznych. Sorgo najlepiej jest uprawiać na glebach lekkich, które wykazują tendencję do szybkiego nagrzewania się. W przypadku suchego podłoża zalecane jest wałowanie ziemi po siewie. Ziarno użytkowane jest na pokarm dla ludzi i zwierząt, w przemyśle służy do produkcji krochmalu i alkoholu. Również słoma ma znaczną wartość pastewną, jednak używana jest głównie do wyrobu mat i krycia dachów. Z Wiech niektórych odmian produkuje się szczotki i miotełki. Zielona masa sorga stanowi wartościową paszę użytkowaną w stanie świeżym, po zakiszeniu lub w postaci siana. Spasanie świeżej zielonki w większych ilościach nie jest jednak zalecane ze względu na zawartość kwasu pruskiego. Kwas pruski po ścięciu zielonki szybko jednak ulega rozkładowi. Ostatnio dzięki wyhodowaniu nowych odmian odpornych na przymrozki oraz wykazujących małą zawartość kwasu pruskiego, znaczenie sorga jako rośliny pastewnej szybko wzrasta. Szczególnie jest to widoczne na przykładzie USA, gdzie sorgo sprowadzone w połowie XIX w. obecnie zajmuje powierzchnię około 10 mln ha i uprawiane jest nawet w rejonach wysuniętych na północ oraz na terenach wysoko położonych.